Internationaal

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Ook in het internationaal beleid van België is het belangrijk om genoeg aandacht te hebben voor gendergelijkheid, zowel binnen de eigen diensten (meer vrouwen in het diplomatiek korps en bij defensie) als in het buitenlands beleid (in de Europese Unie en in de ontwikkelingssamenwerking). Vrouwen maken 50% van de wereldbevolking uit maar krijgen nog steeds moeilijk toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, de arbeidsmarkt en politieke vertegenwoordiging. Daarom is het belangrijk om in te zetten op een gendersensitief internationaal beleid.

Kernpunten

  • We streven naar een goed evenwicht tussen vrouwen en mannen op alle niveaus in het diplomatiek korps. We hebben daarbij extra aandacht voor de harmonie tussen arbeid en gezinsleven voor ons personeel in de buitenlandse posten. We doen ook het nodige om mogelijk te maken dat partners van diplomaten in het buitenland ook hun professionele carrière verder kunnen zetten zonder daarbij gehinderd te worden door te veel administratieve obstakels.
  • We moeten ook sterker inzetten op het aantrekken van vrouwelijk personeel bij defensie. Het historisch onevenwicht moet worden rechtgetrokken. Een defensie die mee is met zijn tijd maakt geen onderscheid meer tussen mannen en vrouwen. De vrees dat de lat daardoor naar omlaag wordt getrokken, is intussen achterhaald. Op 1 november 2023 telde defensie 11.5% vrouwen bij het militaire personeel. Ter vergelijking: in Nederland is dit percentage ondertussen al gestegen tot boven de 16%.
  • Een van de fundamentele waarden die wij als EU uitdragen is de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. Volgens de meest recente cijfer krijgt én op drie vrouwen in de EU echter te maken met gendergerelateerd geweld. Dat gaat zowel over fysiek en psychologisch, als seksueel geweld. Geweld stopt niet aan de nationale grenzen. Daarom zijn we voorstander van een sterke richtlijn die gendergerelateerd geweld effectief op Europees niveau kan aanpakken.
  • Ook in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid hebben we aandacht voor gendergelijkheid. We denken daarbij aan volgende aspecten:
    • Erkenning en ondersteuning van de rol van vrouwen in landbouw gericht op een duurzame verandering en een garantie op inkomenszekerheid. Dit omhelst ook de verbetering van de landrechten voor vrouwen.
    • Extra investeren in de vorming van en het toegankelijker maken van het schoolsysteem voor meisjes in het licht van gendergelijkheid.
    • Bijzondere aandacht in het gezondheidsbeleid voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten die wereldwijd onder druk staan zodat bepaalde doelgroepen (waaronder de LBGTQI gemeenschap) voldoende toegang hebben tot een goede gezondheidszorg, voorbehoedsmiddelen en medicijnen zoals aidsremmers. Dit moet in een breed kader gezien worden m.a.w. inclusief de strijd tegen seksuele uitbuiting, genitale verminking, kindhuwelijken en kindermisbruik.

Gerelateerde standpunten