Prenataal zorgpad

De vroedvrouwensector kenmerkt zich door een hoge mate van aansluiting bij conventies, maar recent is  er een trend van deconventionering door te lage officiële honoraria, wat geen leefbaar inkomen toelaat. Er is dus duidelijk behoefte aan een structurele herwaardering van de honoraria voor vroedvrouwen. Verder  zien we de behoefte aan een versterkte rol van vroedvrouwen binnen de eerstelijnszorg. Momenteel is er een discrepantie tussen onderconsumptie van prenatale zorg door sommige vrouwen en overconsumptie  door anderen. Er moet een toegankelijk prenataal zorgpad worden ontwikkeld dat complementair is aan het perinataal zorgtraject voor kwetsbare vrouwen, waarbij zorg zoveel mogelijk georganiseerd wordt rondom de aanstaande ouders, met zo weinig mogelijk verplaatsingen. Vroedvrouwen kunnen in dit traject een coördinerende rol spelen bij laagrisicozwangerschappen, omdat zij laagdrempelige, eerste lijn aanspreekpunten zijn die vaak het best in staat zijn om zorg rondom de zwangere vrouw te organiseren. Ook in de nazorgfase na de bevalling, vooral gelet op de tendens naar kortere ziekenhuisverblijven, spelen vroedvrouwen een cruciale rol.

Kernpunten

  • Er dient een prenataal zorgpad te worden uitgewerkt, waarin de vrouw en haar kind centraal staan en ondersteund worden door een multidisciplinair team van zorgverleners. Voor laagrisicozwangerschappen kunnen vroedvrouwen de rol van coördinator op zich nemen.
  • Er is nood aan een herwaardering van de honoraria voor vroedvrouwen met oog op een correcte vergoeding en mogelijkheid om ook voldoende aandacht te hebben voor het mentale welzijn van het gezin.