Menswaardig inkomen

We vinden het belangrijk dat iedereen kan beschikken over een deftig inkomen. Het zorgt ervoor dat individuen en gezinnen hun basisbehoeften zoals voedsel, huisvesting en gezondheidszorg kunnen betalen zonder voortdurend in financiële stress te leven. Daarnaast geeft een deftig inkomen mensen de mogelijkheid om volop te participeren aan het maatschappelijke leven, zich te ontplooien en een gezonde levensstijl te onderhouden. Bovendien heeft het ook een positieve impact op de samenleving als geheel als mensen meer stabiliteit in hun leven hebben en minder afhankelijk zijn van vormen van openbare bijstand. Helaas is dat vandaag nog niet voor iedereen een realiteit.

Kernpunten

  • We streven naar een menswaardig inkomen voor iedereen. Hiervoor moet een groeipad worden voorzien waarbij prioriteit wordt gegeven aan de uitkeringen waar de kloof met de armoedegrens het grootst is zoals voor personen met gezinslast. De welvaartsenveloppe is hierin een belangrijk instrument.
  • Het statuut samenwonende moet worden hervormd rekening houdend met de economische schaalvoordelen van samenhuizen maar zonder woningdelen te ontmoedigen. Het statuut dient te worden aangepast in overeenstemming met nieuwe samenlevingsvormen zoals co-housing en zorgwonen.
  • Sociale voordelen en uitkeringen moeten zoveel mogelijk automatisch worden toegekend om non-take up te vermijden. Indien een automatische toekenning niet mogelijk blijkt te zijn, dan moet het “Only Once-principe" worden toegepast waarbij mensen maar één keer bepaalde gegevens moeten doorgeven aan de overheid.