Mantelzorg

Ook zorgen voor een kind, partner, familielid, vriend of kennis met een ziekte, heeft een grote maatschappelijke waarde. We willen mensen in de eerste plaats de kans geven om voor elkaar te zorgen. Vaak is het de eerste keuze van de zorggever en de zorgbehoevende dat de nabije omgeving (een deel van) de zorg op zich neemt. Het is echter niet vanzelfsprekend om de zorg voor iemand te combineren met een job. We moeten er alles aan doen om (mantel-)zorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Vandaag bestaan er verschillende verlofstelsels waarmee mensen een betaalde job kunnen combineren met vrijwillige zorg, zoals het mantelzorgverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof, tijdskrediet met zorgmotief of Vlaams zorgkrediet. Al die verlofstelsels, met elk eigen voorwaarden, duurtijd en modaliteiten, zijn onoverzichtelijk voor de werknemer en de werkgever.

Daarom willen we werk maken van een vereenvoudiging en harmonisatie. Concreet brengen we de verschillende verlofstelsels samen in één zorgverlofkoffer. Daarbij worden voorwaarden, opnamemogelijkheden en duurtijd geharmoniseerd. Een belangrijk aandachtspunt is nog dat mensen die op vrijwillige basis zorgtaken opnemen voor hulpbehoevenden uit hun omgeving, hier later niet voor afgestraft worden. Daarom moet het opgenomen verlof in het kader van zorg in de mate van het mogelijke ook meetellen voor de berekening van het pensioen.

Kernpunten

  • We voeren een zorgverlofkoffer in waardoor mensen op een eenvoudige manier zicht krijgen op welke verloven ze kunnen opnemen om voor een naaste te zorgen. De voorwaarden, opnamemogelijkheden en duurtijd van de verschillende zorgverloven worden geharmoniseerd.
  • Het opgenomen verlof in het kader van (mantel)zorg moet ook meetellen in de berekening van de pensioenrechten.