Intrafamiliaal geweld

Bijzondere aandacht moet ook uitgaan naar intrafamiliaal geweld. Verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de coronapandemie maar ook stress en financiële problemen, hebben dat bestaande fenomeen nog versterkt.

Om intrafamiliaal geweld te bestrijden is een ketenaanpak waardevol. De samenwerking tussen politie en  parket, hulpverlening en bestuur, zorgt ervoor dat er op gecoördineerde en aanklampende wijze kan ingezet worden op de betrokken gezinnen. Ook de kindtoets, een detectietool voor hulpverleners, is cruciaal om verontrustende gezinssituaties maximaal op te sporen. We pleiten er dan ook voor om deze uit te breiden naar alle sectoren waar kinderen een belangrijk deel van uitmaken, zoals het onderwijs, de buitenschoolse opvang of de bredere gezondheidszorg.

Kernpunten

  • De aard en de omvang van dat substantiële probleem vereisen een gerichte aanpak, die bestaat uit preventie, sensibilisering, een adequaat strafrechtelijk beleid, een kwaliteitsvolle opvang voor slachtoffers en begeleiding van daders.
  • De ketenaanpak en de Veilige Huizen zijn een grote meerwaarde voor de praktijk en in het bijzonder voor slachtoffers van partnergeweld: de nauwe samenwerking tussen de betrokken diensten zorgt voor een veel gerichtere en aanklampende aanpak van en voor de betrokken gezinnen.
  • Ook de daders worden in een FJC begeleid door de diensten die partner zijn en de begeleiding van gezinnen opnemen.
  • Wij geloven sterk in het instrument van het tijdelijk huisverbod. Uiteraard is dat geen alleenstaand instrument en moet het gezien worden in het brede kader van de maatregelen en vormen van hulpverlening die er momenteel zijn.
  • Ook de uitrol van de kindreflex in zoveel mogelijk sectoren is zeer belangrijk. De grootste slachtoffers bij intrafamiliaal geweld zijn de kinderen. Wij denken dat het nodig is dat heel snel onder ogen te zien, vanaf het eerste moment dat er bij de politie of bij hulpverleningsorganisaties signalen zijn van partnergeweld. Projecten zoals ‘Handle with Care’ (waarbij scholen binnen de 24 uur op de hoogte gesteld worden van een politionele interventie binnen een gezin wegens familiaal geweld waar ook kinderen bij betrokken zijn) dragen hiertoe bij.