Grensoverschrijdend gedrag

Het is duidelijk dat seksueel grensoverschrijdend gedrag, zowel fysiek als online, onaanvaardbare gevolgen heeft voor de slachtoffers. Onze samenleving heeft grote stappen gezet in het erkennen en aanpakken van deze problematiek, en op vele plaatsen zijn er effectieve preventieve maatregelen geïmplementeerd. Toch is dit nog niet overal het geval, en daarom erkennen we dat er werk aan de winkel is.

Kernpunten

  • Er moet verder worden ingezet op vorming en expertisedeling omtrent seksuele gezondheid in verschillende settings, zoals onderwijs, jeugdzorg en vrije tijd. Daarbij moet oog zijn voor een cultuursensitieve aanpak die voldoende rekening houdt met de diversiteit van de bevolking in ons land.
  • We pleiten ervoor om in het basis- en secundair onderwijs blijvend aandacht te hebben voor thema’s als gender, seksualiteit, genderstereotypen en toestemming, indien nodig in samenwerking met externe experts en partners. Correcte opvoeding en informatie van kleins af aan, kan helpen om kinderen en jongeren te leren praten over seksualiteit en grenzen aan te geven en te respecteren.
  • Waar dit nog niet het geval is moeten sectoren en organisaties verplicht worden om een beleid ter preventie van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag uit te werken door dit te koppelen aan de subsidie- of erkenningsvoorwaarden.
  • De meldpunten voor (online en fysiek) seksueel grensoverschrijdend gedrag moeten blijvend gepromoot worden, en zowel telefonisch als online laagdrempelig bereikbaar zijn.
  • Samen met steden en gemeenten moet ook ingezet worden op een strenge aanpak van We zetten daarbij ook verder in op het ontwikkelen en faciliteren van omstaanderstrainingen.