Familiekrediet

Dankzij verschillende verlofstelsels kunnen ouders vandaag al kiezen in welke mate ze de zorg voor hun kind zelf willen opnemen, of beroep willen doen op professionele opvang. Maar er zijn nog heel wat drempels (financieel, statuut, anciënniteit...) waardoor niet alle verlofstelsels in gelijke mate toegankelijk zijn voor hen. Wij willen verloven toegankelijker maken en het ook eenvoudiger maken om ze op te nemen. Ouders moeten voldoende tijd en middelen hebben om hun kinderen op te voeden op een manier die zij als meest geschikt beschouwen.

Kernpunten

 • We hervormen de huidige verlofstelsels door een kindvolgend verlofkader (i.e. het ‘familiekrediet’) in te voeren. Het systeem is gebaseerd op de volgende principes:
  • Elke ouder heeft het recht om verlof te nemen om voor hun kind te zorgen op het moment dat zij dat nodig achten. Om dit mogelijk te maken, zetten we in op hogere uitkeringen bij het opnemen van dit verlof door het aantal weken waaraan men boven de 80% van het normale (bruto)loon als vervangingsinkomen krijgt te verdrievoudigen.
  • In het rugzakje bundelen we het huidige geboorteverlof, moederschapsrust, ouderschapsverlof en tijdskrediet met motief zorg voor een kind.
  • We streven naar een stapsgewijze uitbreiding tot 24 maanden verlof per kind. Daarbij blijft het recht op 15 weken (waarvan 10 verplicht) gewaarborgde moederschapsrust behouden.
  • We stimuleren een gelijke opname van het verlof tussen beide ouders.
  • Alleenstaande ouders die geen partner (meer) hebben om de zorg- en opvoedingstaken voor het kind mee te delen, krijgen recht op het volledige rugzakje aan verlofrechten.
  • We stimuleren ouders om meer ouderschapsverlof op te nemen in het eerste levensjaar van het kind. De jonge levensjaren vormen de periode waarin kinderen een sterke emotionele en veilige hechting ontwikkelen met hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken, wat een grote impact heeft op hun ontwikkeling. Ouders behouden de vrije keuze om te beslissen of en wanneer ze verlof opnemen om voor hun kind te zorgen.
  • Om tegemoet te komen aan de flexibele behoeften van gezinnen, moeten alle ouders de kans krijgen om verlof op te nemen in diverse vormen: voltijds, halftijds, een vijfde of zelfs een tiende van de arbeidstijd. Daarnaast moet het verlof ook in weken in plaats van in maanden kunnen opgenomen worden. Het blijft ook essentieel om de opname van verlof goed af te stemmen met de werkgever. In overleg met de HR-afdelingen, kan een passende regeling uitgewerkt worden die zowel voor de werknemer als voor de werkgever werkt. Zo wordt de continuïteit van de dagelijkse bedrijfsvoering gewaarborgd en kan er voor vervanging gezorgd worden, als dat nodig blijkt.
  • Ook de anciënniteitsvoorwaarden worden vereenvoudigd en versoepeld, zodat niemand blijft vastzitten in een job die hij of zij niet langer wil doen.
  • Deze verloven blijven gelden als gelijkgestelde periodes voor het pensioen op basis van fictief loon.
 • Naast voldoende verlof, zijn ook gezinsvriendelijke werkvloeren een belangrijke voorwaarde om de balans tussen werk en gezin te verbeteren. Ouders van kinderen tot twaalf jaar krijgen het recht om flexibele arbeidsregelingen zoals glijdende uren, schoolbeluren... te vragen aan hun werkgever. De werkgever mag dat alleen weigeren als hij voldoende kan motiveren waarom dat onmogelijk is voor de organisatie van de onderneming. Ook promoten we tijds- en plaatsonafhankelijk werken voor alle werknemers waar mogelijk. Het huidige telewerkkader en de algemene arbeidswetgeving hebben nood aan een update.