Nieuwsbrief oktober 2021

Ontdek hier wat onze ministers en parlementsleden afgelopen maand verwezenlijkt hebben!

Onze leading ladies in de regeringen

Minister Crevits zorgt voor extra middelen voor dienstencheques-ondernemingen en hun 100.000 huishoudhulpen.
Meer dan 750.000 Vlamingen doen beroep op een huishoudhulp. Het is dankzij hen dat een gezin meer tijd samen kan doorbrengen of dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Daarom willen we de rendabiliteit van de ondernemingen in de dienstenchequesector versterken. We zorgen voor een volledige indexering van de inruilwaarde van de dienstencheques, in plaats van de  gedeeltelijke indexering (73%) die vandaag geldt. Maar ook de werknemers moeten hier beter van worden. Daarom zal minister Crevits overleggen met werkgevers én werknemers over de inzet van deze extra middelen.

Minister Verlinden pleit voor “kindtoets” bij politioneel optreden
Op 23 september kwam de Werkgroep Kind- en jongerentoets samen. Die werkgroep buigt zich op initiatief van minister Verlinden over de ontwikkeling van een zogenaamde kindtoets, een tool voor politiemensen om met kinderen en jongeren om te gaan tijdens interventies. Op die manier hoopt de minister de vertrouwensband tussen jongeren en de politie langs beide kanten te verbeteren, en aangepaste procedures op te stellen voor interventie waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn. Meer info lees je hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Leen Diericks wetsvoorstel rond stiptheid van betalingstermijnen werd goedgekeurd in De Kamer
Het wetsvoorstel van Leen Dierick omtrent de stiptere betalingstermijnen voor zowel overheden (G2B) als bedrijven (B2B) werd in juli unaniem goedgekeurd door de kamer. Daardoor wordt er een maximale betalingstermijn van 60 dagen vastgelegd voor B2B-betalingen. Vooral voor ondernemingen bij wie het financiële water aan de lippen staat door de coronacrisis, is deze maatregel erg welkom. Meer info lees je hier

Nawal Farih’s wetsvoorstel rond kleinere dosissen bij medicijnenvoorschrift
Nawal Farih diende in de maand september een wetsvoorstel in om antibiotica, benzodiazepines en opioïden voortaan per eenheid voor te schrijven. Met dit wetsvoorstel wil Nawal vooral iets doen aan de overconsumptie van medicijnen die in ons land zorgwekkende proporties aanneemt. Meer info lees je hier

Nahima Lanjri’s wetvoorstel voor fiscale aftrekbaarheid van giften aan vzw’s als ‘Boven de Wolken’
Samen met collega Steven Matheï diende Nahima Lanjri een wetsvoorstel in om fiscale aftrekbaarheid voor giften te verruimen naar vzw’s zoals die van ‘Boven de Wolken’. Deze vzw, die ouders van sterrenkindjes een tastbare herinnering biedt in de vorm van een foto, kwam tijdens de coronacrisis immers in de problemen. Een heuse sms-actie werd opgezet, waardoor de vzw het hoofd boven water kon houden. Met dit wetsvoorstel krijgt de vzw nog een extra duwtje in de rug, waardoor er ook een structurele ondersteuning komt onder de vorm van fiscale aftrekbaarheid. Meer info lees je hier.  

Nathalie Muylle’s initiatief voor de verlaging van BTW op haarwerken
Een haarwerk (of pruik) kost gemiddeld 750 euro. Erg veel voor mensen die lijden aan kanker of alopecia. Op initiatief van Nathalie Muylle verlaagde Minister Van Peteghem de BTW op haarwerken van 21% naar 6% voor kanker- en alopeciapatiënten. Meer info lees je hier.  

Els Van Hoofs vraag voor een betere aanpak van mensenhandelaars
CD&V-Kamerlid Els Van Hoof is al jaren pleitbezorger van een betere aanpak van mensenhandel. Ze wilde van Minister van Justitie Van Quickenborne weten hoe het zit met de vervolging van daders. Van Hoof: “We moeten slachtoffers opvangen, maar ook daders bestraffen. Dat geeft rust aan de slachtoffers en stopt de straffeloosheid van daders. Zij wanen zich onkwetsbaar terwijl ze misbruik maken van mensen in een uiterst kwetsbare situatie. Vaak gaat het om mensen zonder papieren, die niet de stap naar hulpverlening durven of kunnen nemen.” 

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Hilal Yalçin legt eed af in het Vlaams Parlement
Deze week legde Hilal Yalçin de eed af als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Ze vervoegt daarbij de CD&V-fractie ter opvolging van voormalig parlementslid Lode Ceyssens en zal thema's zoals Onderwijs, Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering opvolgen. We wensen Hilal alvast heel veel succes toe!

Katrien Schryvers & Maaike De Rudders voorstel om roken in publieke buitenruimtes met veel kinderen te verbieden
Vandaag geldt er al een rookverbod in openbare binnenruimtes, zoals openbare gebouwen, scholen en het openbaar vervoer. Met het oog op de eerste rookvrije generatie in Vlaanderen, is er echter meer nodig.  Daarom pleiten Vlaams parlementsleden Maaike De Rudder en Katrien Schryvers in een nieuw voorstel voor een bijkomend rookverbod in publieke buitenruimtes waar veel kinderen en jongeren komen, zoals bijvoorbeeld aan schoolpoorten, haltes van het openbaar vervoer en speelpleintjes. Meer info lees je hier.

Karin Brouwers’ vraag om uitleg over de proefprojecten voor de digitalisering van lokale radio’s
Lokale radio’s vervullen een belangrijke maatschappelijk rol: ze versterken het sociale weefsel, zorgen voor lokale nieuwsvergaring en zetten aan tot transparant lokaal bestuur. Om hun economische leefbaarheid te garanderen, moeten lokale radio’s echter de switch kunnen maken naar digitale radiofrequenties. De Vlaamse Radio Maatschappij publiceerde daarvoor een kader met voorwaarden rond tijdelijke zendvergunningen voor proefproducten in afwachting van een digitaal frequentieplan. Een goede evolutie, maar toch zijn er nog heel wat vragen over de uitvoering van de proefprojecten. Karin Brouwers vroeg om uitleg bij bevoegd minister Benjamin Dalle.

Loes Vandromme pleit voor meer flexibiliteit om lerarentekort aan te pakken
Leerkrachten die vandaag vast benoemd willen worden, hebben daarvoor een bekwaamheidsbewijs nodig. Leerkrachten die vakken geven waarvoor zij niet het strikt vereiste diploma hebben, lopen daardoor soms benoemingen mis. Demotiverend voor de leerkrachten, en bovendien slecht voor het nijpende lerarentekort in de Vlaamse scholen. Loes Vandromme dringt daarom aan op meer flexibiliteit in de hantering van de bekwaamheidsbewijzen zodat gemotiveerd personeel toch behouden kan worden. Meer info lees je hier

Tinne Rombouts’ vraag rond de komst van de wolf
Tinne Rombouts vroeg minister Demir om bijkomende maatregelen voor de bescherming van dieren tegen de terugkomst van de wolf in Vlaanderen. Ze pleit voor een veilig samenleven van mens en natuur, zodat mensen zonder angst hun dieren kunnen houden.

Katrien Partyka tevreden over digitalisering van de cursus Maatschappelijke Oriëntatie voor inburgeraars
De coronapandemie heeft de digitalisering binnen verschillende sectoren en de overheid versnelt. Ook het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) maakte sneller dan voorzien de overstap naar een volledige digitale cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO). Die overstap wordt nu positief onthaald bij de inburgeraars, en ook de slaagcijfers blijven gelijk. Dat blijkt uit cijfers die Katrien Partyka opvroeg bij Vlaams minister Somers.

Joke Schauvliege’s resolutie tegen voedselverspilling
Als tegen 2050 negen miljard mensen gevoed moeten worden, dan moet er zuiniger omgegaan worden met land, water, bodemrijkdommen, energie en biodiversiteit. Om de toekomstige wereldbevolking te voeden zal er 50 tot 70% meer voedsel ter beschikking moeten zijn. Dat kan maar als het voedselverlies beperkt wordt. Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege wil ook in Vlaanderen blijvende acties en een effectief beleid tegen verspilling en werkt daarom een resolutie uit die de Vlaamse Regering vraagt dwingende maatregelen te treffen.

Martine Fournier’s decreet voor het gebruik van volmachten bij notariële aktes van de gemeente
Tijdens de coronacrisis werd het duidelijk dat het niet altijd gemakkelijk is om zowel de voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeurs als de andere partners bij de notaris te krijgen voor een koop of verkoop. Ook na corona blijft het interessant dat openbare besturen akten kunnen laten tekenen met een volmacht, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij een hypothecaire lening met de bank. Martine Fournier diende in het Vlaamse Parlement een voorstel van decreet in en dat werd gestemd in juli. Het nieuwe decreet maakt het mogelijk dat per dossier een volmacht wordt gegeven aan de medewerkers van een notaris om te tekenen namens de voorzitter of directeur.

Vera Jans’ pleidooi voor sociale huurders en de sociale woningmarkt
In Vlaanderen wachten nog 170 000 alleenstaanden en gezinnen op een sociale woning. Dit jaar groeide de wachtlijst bovendien met 10% aan. Daarom riep Vera Jans in een opiniestuk op om prioriteit te geven aan het wegwerken van deze wachtlijst en drong ze aan op een beter woningbeleid. Lees het artikel hier

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen onderhandelt Europees rapport in de strijd tegen gendergerelateerd geweld
De Europese Commissie wil dit jaar werk maken van een wet voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Dat initiatief komt er na een Europees rapport dat mee onderhandeld werd door Cindy Franssen. Het rapport roept op voor een juridische basis voor een Europese wet tegen gendergerelateerd geweld. Die oproep viel niet in dovemans oren, aangezien commissievoorzitter von der Leyen in haar jaarlijkse State of the Union nu aangaf dat een dergelijke wet in het najaar op de agenda zou komen.  

Onze leading lady in het Brussels parlement

Bianca Debaets’ resolutie rond pleegzorginitiatieven
In juli keurde de VGC in Brussel een voorstel van resolutie voor pleegzorginitiatieven goed. Bianca De Baets was één van de ondertekenaars van de tekst en blikt tevreden terug. Met deze tekst verbindt de VGC zich ertoe om de pleegzorg een brede ondersteuning te geven waar nodig en om dergelijke initiatieven een bredere bekendheid te helpen genieten, bijvoorbeeld door het profiel van pleegzorgouders diverser te maken en gemeentebesturen te begeleiden om het label van Pleegzorggemeente te kunnen krijgen. Meer info lees je hier.