Standpunten

Vrouw & Maatschappij wil de positie van vrouwen in de politiek en de hele samenleving verbeteren. We vertalen wat vrouwen willen en denken in politieke standpunten en acties. We doen dat zowel binnen de structuren van CD&V als op het politieke forum. De drie belangrijkste hefbomen van onze werking zijn pariteit, gender stroomlijnen en empowerment.
Hieronder staan onze standpunten alfabetisch.

A    B    C    D    G    L    M    P    Q    R    S    V    W    Z    

Alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders zijn een belangrijke en steeds groter wordende groep in onze samenleving. Zo was in 2014 maar liefst 18,2% van alle Vlaamse gezinnen met minstens één inwonend kind onder de 25 jaar een eenoudergezin. Nochtans hebben beleidsmakers niet altijd even veel aandacht voor deze de situatie en uitdagingen van eenoudergezinnen. We zien de alleenstaande ouders enkel opduiken in de armoedecijfers en af en toe als doelgroep in het armoedebeleid. Alleenstaande ouders lopen immers een heel hoog armoederisico: maar liefst 35,7% van hen loopt het risico om in armoede te leven. Alleenstaande ouders zijn echter veel meer dan een armoedestatistiek. Ze zijn een poel van talent die nog veel te weinig wordt aangeboord. lees meer ...

Burn-out

De burn-out lijkt soms eerder een hedendaags fenomeen dan een werkgerelateerd probleem dat resulteert in psychologische klachten. Toch ging de voorbije jaren niet alleen het aantal mensen die ermee te maken krijgt omhoog, er werd ook meer wetgeving ingevoerd omtrent burn-out. Niettemin ziet V&M ruimte voor maatregelen die de combinatie van werk en gezinsleven moeten versoepelen. Wat vrouwen met een burn-out betreft, is het immers een terugkerende bevinding dat de combinatie van werk enerzijds met de ongelijke verdeling van gezins- en zorgtaken tussen man en vrouw anderzijds, het energiepijl tot een minimum brengt en zo mee een burn-out veroorzaakt. lees meer ...

Cafetariaplan

Het “cafetaria- of meerkeuzeplan” houdt in dat de werknemer zelf zijn loon- en arbeidsvoorwaarden samenstelt, zoals hij dat zou doen in een cafetaria met zelfbediening. De werknemer kan kiezen uit gepersonaliseerde voordelen binnen verschillende domeinen, bijvoorbeeld: familie, welzijn, vrije tijd, verzekeringen, mobiliteit en compenserende loonvoordelen. lees meer ...

Combinatie arbeid-zorg-gezin

Davo

DAVO (de Dienst voor Alimentatievordering) werd in 2003 opgericht om tegemoet te komen aan het feit dat na een echtscheiding veel moeders geen alimentatie voor hun kinderen (of slechts een deel van het vastgelegde bedrag) ontvangen. lees meer ...

Deeltijdse arbeid

Een arbeidsovereenkomst kan gesloten worden voor voltijdse arbeid of voor deeltijdse arbeid. Wanneer men het werknemersveld bestudeert, valt het op dat vooral vrouwen deeltijds werken. Maar liefst 80% van alle deeltijdse werknemers is vrouw. Bovendien doen vrouwen aan deeltijds werk doorheen hun hele loopbaan, terwijl mannen vooral aan het einde van hun carrière overstappen op een deeltijds regime. lees meer ...

Discriminatie

Discriminatie in het algemeen is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van een of meerdere kenmerken van die persoon. Discriminatie is in België verboden en strafbaar. lees meer ...

Geboorteverlof

Het geboorteverlof is het verlof dat vaders en meeouders mogen opnemen na de geboorte van hun kindje. Dit verschilt zowel qua logica als in finaliteit van het ouderschapsverlof, dat een thematisch verlof is, of van het gemotiveerd tijdskrediet. Het geboorteverlof bestaat vandaag uit 10 werkdagen en deze zijn vrij op te nemen in de vier maanden na de geboorte van het kindje. Het geboorteverlof is een quasionvoorwaardelijk en afdwingbaar recht van elke vader of meeouder die valt onder het werknemerstelsel. lees meer ...

Geboorteverlof voor zelfstandigen

Vaders of meemoeders met een zelfstandige activiteit hebben vandaag de dag nog steeds geen recht op een geboorteverlof. Nochtans is het geboorteverlof een belangrijke ondersteuning voor jonge ouders en een belangrijk instrument voor een meer evenwichtige taakverdeling binnen het gezin. Ook voor zelfstandigen. lees meer ...

Gender

Het jargon van de strijd voor gendergelijkheid omvat verschillende fundamentele begrippen. Velen gaan er echter verkeerdelijk van uit dat al deze termen min of meer hetzelfde betekenen en onderling inwisselbaar zijn. Dit klopt niet. Geslacht, gender, genderidentiteit, genderexpressie en seksuele voorkeur zijn fundamentele en fundamenteel verschillende begrippen. Het zijn allemaal verschillende eigenschappen op basis waarvan een persoon kan worden gediscrimineerd. lees meer ...

Gender en Asielprocedure

Nog steeds zijn er wereldwijd heel wat mensen op de vlucht vanwege oorlog en geweld in hun thuisland. Velen onder hen zoeken daarbij bescherming in Europa in het algemeen en in België in het bijzonder. Een aanzienlijk deel van deze groep bestaat uit vrouwelijke vluchtelingen. Zij vormen een kwetsbare groep binnen de totale populatie van vluchtelingen. Vrouwelijke asielzoekers hebben vaak minder financiële middelen, minder ervaring met openbare instanties en minder professionele kwalificaties lees meer ...

Gendergelijkheid in de zorgsector

De zorgsector kampt al jaren met een schaarste aan arbeidskrachten. Er is dringend nood aan meer goed opgeleide verpleegkundigen en zorgkundigen. Daarnaast is de zorgsector overwegend vrouwelijk. lees meer ...

Geweld

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica voert mee de strijd tegen gendergerelateerd geweld. In onze samenleving hoort dit geweld gewoon niet thuis. Gendergerelateerd geweld op vrouwen is een doelbewuste aanslag op de gelijkheid van vrouwen en mannen. Wij willen een samenleving waarin elke vrouw, elke man en elke transpersoon een volwaardige en gelijke positie heeft en waarin niemand wordt gediscrimineerd of moet lijden onder geweld omwille van hun geslacht, hun gender of hun genderexpressie. lees meer ...

Geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen

De vluchtelingencrisis vormt nog steeds een belangrijke uitdaging voor onze huidige maatschappij. Vanwege oorlog en geweld ontvluchten zowel individuen als families hun thuisland en zoeken ze bescherming in Europa. Zo waren er volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties aan het einde van 2016 wereldwijd 65,6 miljoen mensen op de vlucht. Dit aantal vormt een absoluut record en houdt bovendien een stijging in van 300 000 extra vluchtelingen in vergelijking met het voorafgaande jaar lees meer ...

Loonkloof

'Gelijk loon voor gelijk werk' iedereen heeft er al van gehoord en iedereen staat er achter. Het principe maakt al decennia lang deel uit van de Europese en Belgische wetgeving en is een van de hoekstenen van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Desondanks zien we dat er groot verschil bestaat tussen het gemiddeld loon van mannen en dat van vrouwen. Er bestaat met andere woorden een loonkloof op het vlak van gender. Volgens de meest recente cijfers verdient een Belgische vrouw gemiddeld 7,6% minder per werkuur dan een man. Wanneer men de lonen op jaarbasis vergelijkt dat bedraagt de loonkloof maar liefst 20,6%. lees meer ...

Mantelzorg

Mantelzorg kan worden gedefinieerd als “de zorg die door een huisgenoot, familielid, kennis of buur wordt gegeven aan een persoon die zorgbehoevend is omwille van ziekte, handicap of ouderdom. Dit gebeurt buiten het kader van een beroep en het georganiseerd vrijwilligerswerk”. Volgens het Vlaamse Woonzorgdecreet is een mantelzorger “de natuurlijke persoon die vanuit een sociale en emotionele band een of meer personen met verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven” lees meer ...

Pariteit

Pariteit betekent "numeriek gelijke vertegenwoordiging" of een gelijke vertegenwoordiging qua aantal. Als de grootste politieke vrouwenbeweging van het land zijn wij al jaar en dag de pleitbezorger bij uitstek van pariteit binnen de politiek op het vlak van gender. We willen dan vrouwen en mannen gelijk worden vertegenwoordigd en dat ze beide op een gelijke basis en met evenveel macht deelnemen aan het politiek besluitvormingsproces. lees meer ...

Partnergeweld

Vrouw & Maatschappij pleit voor een integrale en holistische aanpak van partnergeweld, waarbij preventie, hulpverlening, politie en justitie op elkaar zijn afgestemd. We pleiten ervoor om van de bestrijding van geweld tegen vrouwen en de bestrijding van partnergeweld een nationale prioriteit te maken, met een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak over de verschillende beleidsniveaus heen. lees meer ...

Prostitutie

Prostitutie kan niet los gezien worden van internationale mensenhandel. 79% van de slachtoffers van mensenhandel komt terecht in prostitutie. 69% van alle slachtoffers van mensenhandel worden verkocht met het oog op seksuele exploitatie. Dit betreft bijna allemaal vrouwen en meisjes (95-96%). Het bestaand beleid moet steeds aan de nieuwe ontwikkelingen op het terrein en aan goede voorbeelden uit het buitenland getoetst worden. Prostitutie, en de weg er naartoe, heeft altijd te maken met machtsmisbruik en kwetsbaarheid. Hierin zijn gender, ras, etniciteit en armoede cruciale factoren. Daarom meent V&M dat onderzocht dient te worden of mensenhandel, en bijgevolg prostitutie, vermindert door toepassing het Zweeds en Frans model (waarbij het kopen van seksuele diensten gecriminaliseerd wordt, maar niet het verkopen) en of dit toegepast kan worden in België. lees meer ...

Quota

een bepaald aandeel aan plaatsen, zetels of middelen dat wordt voorbehouden aan een bepaalde groep om een bestaand gebrek aan evenwicht te corrigeren; meestal gaat het om besluitvormingsfuncties of de toegang tot opleidingsmogelijkheden of banen. De quota-wetten hebben betrekking op de samenstelling van kieslijsten. lees meer ...

Relatievermogensrecht

Relatievermogensrecht is het vermogensrecht van de drie verschillende juridische vormen van partnerrelaties. Het omvat zowel het huwelijksvermogensrecht als het vermogensrecht bij wettelijke en feitelijke samenwoning. lees meer ...

Seksueel strafrecht

V&M pleit voor een aanpassing van het materieel seksueel strafrecht. Het huidige Strafwetboek is achterhaald. Het wetboek is ontegensprekelijk geschreven vanuit het standpunt van een 19de eeuwse, mannelijke blanke aristocraat. We hebben nood aan een strafrecht dat uiting geeft aan de sinds de 19de eeuw verworven rechten, gelijkheden en maatschappelijke ontwikkelingen. lees meer ...

Vaderschapsverlof

Zie ons standpunt Geboorteverlof. lees meer ...

Vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking of VGV is een schadelijke traditie die een vorm is van gendergerelateerd geweld op vrouwen en die omwille van haar traditionele karakter verankerd is in sociale, economische en politieke structuren van de praktiserende gemeenschappen. lees meer ...

Werkbaar werk

We moeten vandaag allemaal langer aan het werk blijven. Toch stelt men zich – terecht – steeds vaker de vraag of dit haalbaar is. Wanneer men de gemiddelde loopbaanduur bekijkt en het steeds sterker groeiend aantal mensen dat langdurig afwezig is op het werk, dan is het antwoord ontegensprekelijk “neen”. Het is niet alleen een economische, maar vooral ook een maatschappelijke noodzaak om de jobs op de Belgische arbeidsmarkt, om het werk werkbaar te maken. Als iedereen langer moet werken, dan moet iedereen aan de slag kúnnen blijven. lees meer ...

Wet wendbaar en werkbaar werk (Wet Peeters)

In februari 2017 nam de Kamer van Volksvertegenwoordigers een nieuwe wet aan die het Belgische arbeidsrecht hervormt. Dit is de zogenaamde Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk, ook wel de Wet Peeters genoemd naar huidig federaal Minister van Werk Kris Peeters. Het Belgische arbeidsrecht in haar oude vorm kon immers onvoldoende antwoord bieden op actuele economische en maatschappelijke uitdagingen. Vooral de vraag bij werknemers en werkgevers naar meer flexibiliteit, stond voorop in de uitwerking van de wet. lees meer ...

Zelfstandigen en vrouwelijke ondernemerschap

Het aantal vrouwelijke zelfstandigen neemt jaar na jaar toe. Tussen 2009 en 2014 is het aantal vrouwelijke zelfstandigen met 11% is gestegen. Deze stijging is echter grotendeels te danken aan een grote toename van vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep. Het aantal vrouwen dat voltijds werkzaam is als zelfstandige, is tussen 2009 en 2014 echter slechts gestegen met 3%. Bovendien zien we dat startende vrouwelijke zelfstandigen het nog steeds moeilijker hebben dan hun mannelijke collega’s. lees meer ...

Zwangerschapsdiscriminatie

Dat een zwangere vrouw niet gediscrimineerd mag worden op het werk of bij het zoeken naar werk, is voor velen een evidentie. We vinden dit zo vanzelfsprekend dat het bijna onwaarschijnlijk lijkt dat zwangerschapsdiscriminatie vandaag nog voorkomt. Nochtans krijgen zeer veel zwangere vrouwen te maken met discriminatie. lees meer ...