Standpunten

Vrouw & Maatschappij wil de positie van vrouwen in de politiek en de hele samenleving verbeteren. We vertalen wat vrouwen willen en denken in politieke standpunten en acties. We doen dat zowel binnen de structuren van CD&V als op het politieke forum. De drie belangrijkste hefbomen van onze werking zijn pariteit, gender stroomlijnen en empowerment.
Hieronder staan onze standpunten alfabetisch.

A    C    D    G    I    L    M    P    R    S    V    W    Z    

Alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders zijn een belangrijke en steeds groter wordende groep in onze samenleving. Zo was in 2014 maar liefst 18,2% van alle Vlaamse gezinnen met minstens één inwonend kind onder de 25 jaar een eenoudergezin. Nochtans hebben beleidsmakers niet altijd even veel aandacht voor deze de situatie en uitdagingen van eenoudergezinnen. We zien de alleenstaande ouders enkel opduiken in de armoedecijfers en af en toe als doelgroep in het armoedebeleid. Alleenstaande ouders lopen immers een heel hoog armoederisico: maar liefst 35,7% van hen loopt het risico om in armoede te leven. Alleenstaande ouders zijn echter veel meer dan een armoedestatistiek. Ze zijn een poel van talent die nog veel te weinig wordt aangeboord. lees meer ...

Armoede

Cafetariaplan

Het “cafetaria- of meerkeuzeplan” houdt in dat de werknemer zelf zijn loon- en arbeidsvoorwaarden samenstelt, zoals hij dat zou doen in een cafetaria met zelfbediening. De werknemer kan kiezen uit gepersonaliseerde voordelen binnen verschillende domeinen, bijvoorbeeld: familie, welzijn, vrije tijd, verzekeringen, mobiliteit en compenserende loonvoordelen. lees meer ...

Combinatie arbeid-zorg-gezin

Davo

DAVO (de Dienst voor Alimentatievordering) werd in 2003 opgericht om tegemoet te komen aan het feit dat na een echtscheiding veel moeders geen alimentatie voor hun kinderen (of slechts een deel van het vastgelegde bedrag) ontvangen. lees meer ...

Deeltijdse Arbeid

Gender

Het jargon van de strijd voor gendergelijkheid omvat verschillende fundamentele begrippen. Velen gaan er echter verkeerdelijk van uit dat al deze termen min of meer hetzelfde betekenen en onderling inwisselbaar zijn. Dit klopt niet. Geslacht, gender, genderidentiteit, genderexpressie en seksuele voorkeur zijn fundamentele en fundamenteel verschillende begrippen. Het zijn allemaal verschillende eigenschappen op basis waarvan een persoon kan worden gediscrimineerd. lees meer ...

Geweld

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica voert mee de strijd tegen gendergerelateerd geweld. In onze samenleving hoort dit geweld gewoon niet thuis. Gendergerelateerd geweld op vrouwen is een doelbewuste aanslag op de gelijkheid van vrouwen en mannen. Wij willen een samenleving waarin elke vrouw, elke man en elke transpersoon een volwaardige en gelijke positie heeft en waarin niemand wordt gediscrimineerd of moet lijden onder geweld omwille van hun geslacht, hun gender of hun genderexpressie. lees meer ...

Gezondheid

Intrafamiliaal geweld

Loonkloof

'Gelijk loon voor gelijk werk' iedereen heeft er al van gehoord en iedereen staat er achter. Het principe maakt al decennia lang deel uit van de Europese en Belgische wetgeving en is een van de hoekstenen van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Desondanks zien we dat er groot verschil bestaat tussen het gemiddeld loon van mannen en dat van vrouwen. Er bestaat met andere woorden een loonkloof op het vlak van gender. Volgens de meest recente cijfers verdient een Belgische vrouw gemiddeld 7,6% minder per werkuur dan een man. Wanneer men de lonen op jaarbasis vergelijkt dat bedraagt de loonkloof maar liefst 20,6%. lees meer ...

Mantelzorg

Pariteit

Pariteit betekent "numeriek gelijke vertegenwoordiging" of een gelijke vertegenwoordiging qua aantal. Als de grootste politieke vrouwenbeweging van het land zijn wij al jaar en dag de pleitbezorger bij uitstek van pariteit binnen de politiek op het vlak van gender. We willen dan vrouwen en mannen gelijk worden vertegenwoordigd en dat ze beide op een gelijke basis en met evenveel macht deelnemen aan het politiek besluitvormingsproces. lees meer ...

Prostitutie

Relatievermogensrecht

Relatievermogensrecht is het vermogensrecht van de drie verschillende juridische vormen van partnerrelaties. Het omvat zowel het huwelijksvermogensrecht als het vermogensrecht bij wettelijke en feitelijke samenwoning. lees meer ...

Seksueel strafrecht

V&M pleit voor een aanpassing van het materieel seksueel strafrecht. Het huidige Strafwetboek is achterhaald. Het wetboek is ontegensprekelijk geschreven vanuit het standpunt van een 19de eeuwse, mannelijke blanke aristocraat. We hebben nood aan een strafrecht dat uiting geeft aan de sinds de 19de eeuw verworven rechten, gelijkheden en maatschappelijke ontwikkelingen. lees meer ...

Vaderschapsverlof

Het geboorteverlof is het verlof dat vaders en meeouders mogen opnemen na de geboorte van hun kindje. Dit verschilt zowel qua logica als in finaliteit van het ouderschapsverlof, dat een thematisch verlof is, of van het gemotiveerd tijdskrediet. Het geboorteverlof bestaat vandaag uit 10 werkdagen en deze zijn vrij op te nemen in de vier maanden na de geboorte van het kindje. Het geboorteverlof is een quasionvoorwaardelijk en afdwingbaar recht van elke vader of meeouder die valt onder het werknemerstelsel. lees meer ...

Vrouwenbesnijdenis

VGV (of FGM: Female Genital Mutilation) noemen we in het Nederlands vrouwelijke genitale verminking of vrouwenbesnijdenis. Het is een schadelijke traditie die een vorm is van gendergerelateerd geweld op vrouwen en die omwille van haar traditionele karakter verankerd is in sociale, economische en politieke structuren van de praktiserende gemeenschappen. lees meer ...

Werkbaar werk

“Werkbaar werk” is al enkele jaren een begrip in onze maatschappij. Toch is het vooral een containerbegrip geworden, een soort lege doos waarvan de meeste mensen niet goed meer weten wat het juist inhoudt. V&M hanteert de definitie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (hierna: SERV), namelijk: werk dat niet leidt tot (problematische) werkstress, dat in balans is met het privéleven, dat voldoende leerkansen biedt en dat blijft motiveren (SERV, 2013). lees meer ...

Zelfstandigen en vrouwelijke ondernemerschap

Het aantal vrouwelijke zelfstandigen neemt jaar na jaar toe. Zo blijkt uit onderzoek dat tussen 2009 en 2014 het aantal vrouwelijke zelfstandigen met 11% is gestegen. Deze stijging is echter grotendeels te danken aan een grote toename van vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep, vrouwen die met andere woorden een job als werknemer of als ambtenaar combineren met hun zelfstandige activiteit. lees meer ...

Zwangerschapsdiscriminatie

Vrouwen worden vaak ongelijk behandeld in arbeidscontext omwille van hun zwangerschap, dit is een probleem dat zich niet alleen stelt binnen België, maar wereldwijd . Discriminatie betreft juridisch gezien het ongunstiger behandelen van iemand in vergelijking met iemand anders in een vergelijkbare situatie. Dit betekent dat sommige gevallen van behandeling wel, mits een specifieke rechtvaardiging, aanvaardbaar zijn. Hierbij dient tevens te worden opgemerkt dat discriminatie een overkoepelende term is en verschillende soorten/vormen bevat waaronder die discriminatie zich kan voordoen. Zwangerschap en moederschap zijn criteria die beschermd worden door de Genderwet ( de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen). Deze laatste wet bepaalt immers dat een direct onderscheid op basis van zwangerschap, bevalling of moederschap wordt gelijkgesteld met een direct onderscheid op basis van geslacht. Zodoende is de wet –en dus ook de bescherming ervan- van toepassing op zwangerschap en moederschap lees meer ...