Zero Tolerance Day tegen vrouwelijke genitale verminking

6 februari 2017

Zero Tolerance Day tegen vrouwelijke genitale verminking

Gemeenschappelijk persbericht door AWEPA, GAMS & INTACT

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) en andere vormen van gendergerelateerd geweld zijn gebaat bij een meer multidisciplinaire en gespecialiseerde benadering zowel in het land van herkomst als binnen de huidige Belgische asielprocedures. Een sterkere samenwerking tussen overheid (o.a. asielinstanties), (medisch) experten en de asielaanvrager leidt tot een vollediger totaalbeeld, wat op zijn beurt tot een correctere beoordeling van het asieldossier in kwestie leidt. Daarnaast hebben mannen een cruciale rol te spelen in de strijd tegen deze mensonterende praktijk die (vooral in Afrika) jaarlijks nog duizenden vrouwen voor het leven verminkt.

6 februari staat sinds 2003 wereldwijd synoniem voor de Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis. Ter gelegenheid van deze dag wijden het Europees-Afrikaans parlementair netwerk AWEPA samen met de Belgische expertisecentra GAMS/ INTACT nu maandag een gezamenlijke studienamiddag aan dit thema. De drie organisaties spreken de gezamenlijke intentie uit om vanaf nu jaarlijks over te gaan tot de organisatie van een dergelijk studieplatform. “Internationale dagen bestaan omdat de thema’s in kwestie onze aandacht waard zijn. VGV vormt daarop geen uitzondering”, licht AWEPA-coördinator VGV en CD&V-Kamerlid Els Van Hoof toe. “Globale dynamieken zoals migratie maken van het bestrijden van genitale verminking ook een Europese uitdaging. AWEPA beseft dat en werkt al jarenlang op verschillende niveaus rond dit thema, op beide continenten”, aldus de vrouwenrechtenactiviste.

AWEPA, GAMS & INTACT: complementaire studies en expertise
Voor de Internationale dag tegen Vrouwenbesnijdenis van dit jaar, slagen verschillende gespecialiseerde organisaties nu de handen in elkaar. AWEPA nam het initiatief om samen met GAMS en INTACT - dé twee Belgische onderzoeksautoriteiten wat betreft VGV – een gemeenschappelijk platform op te richten dat het thema onder de aandacht brengt. Tijdens deze eerste editie die nu maandagnamiddag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers doorgaat, stelt AWEPA haar handboek met ‘best practices’ om VGV te bestrijden uit Afrikaanse landen waar VGV wordt toegepast. Dit handboek is bestemd voor Afrikaanse parlementen. INTACT en GAMS van hun kant stellen twee nagelnieuwe studies over het thema voor. Els Van Hoof, Christine Flamand (coördinator INTACT) en Fabienne Richard (directeur GAMS) wijzen op de grote complementariteit van hun ervaring en studies.

Els Van Hoof (coördinator AWEPA-programma tegen VGV): “ AWEPA heeft een handboek met richtlijnen voor in hoofdzaak Afrikaanse parlementairen ontwikkeld voor de 28 (veelal) Afrikaanse landen waar VGV wordt toegepast. De rode draad is dat ad hoc-maatregelen die alleen maar focussen op de gezondheidsrisico’s verbonden aan VGV ontoereikend zijn. Wat wel werkt is een holistische aanpak waarbij zowel wetgeving, engagement van lokale gemeenschappen, NGO’s en dialoog met religieuze en traditionele leiders allemaal bijdragen tot een effectieve totaalaanpak. Culturele en religieuze elementen erg determinerend in het in standhouden van VGV. Makkelijke oplossingen om er een einde aan te stellen bestaan dus niet”.

Christine Flamand (INTACT): “Het overgrote deel van de gevallen van VGV hebben plaats op het Afrikaanse continent. Toch zorgt bijvoorbeeld migratie ervoor dat VGV steeds minder een ‘ver-van-mijn-bed’-show is. Daarom zijn studies als deze cruciaal en blijft het ook in de toekomst essentieel deze thematiek op multidisciplinaire wijze te blijven benaderen, niet in het minst bij de behandeling van asielaanvragen”.

Fabienne Richard (directeur GAMS):“Ons onderzoeksproject liep 27 maanden en had plaats in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. We zien dat migratie een positieve impact heeft op de houding van mannen t.a.v. VGV. Het belang hiervan kan nauwelijks worden onderschat. Culturele en religieuze elementen zijn zeer determinerend voor het in stand houden van VGV. Informatie en sensibilisering vanaf de aankomst in België of Europa is daarom essentieel”.

Meer info:

Mevrouw Els VAN HOOF                             0474 526 818

Mevrouw Christine FLAMAND                    0497 550 456

Madame Fabienne RICHARD                      0473 410 691