Genderdiscriminatie

DISCRIMINATIE

Discriminatie in het algemeen is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van een of meerdere kenmerken van die persoon. Er kan sprake zijn van zogenaamde “directe discriminatie.” Dit is wanneer er een direct onderscheid wordt gemaakt of je minder gunstig behandeld wordt omwille van een bepaalde eigenschap. (Bijvoorbeeld als je als kandidaat-huurder voor een appartement wordt afgewezen omdat je een donkere huidskleur hebt.) Er bestaat echter ook “indirecte discriminatie”. Men wordt indirect gediscrimineerd wanneer een maatregel of behandeling die op het eerste zicht onschuldig is, toch tot een oneerlijke behandeling leidt omwille van een bepaald kenmerk. (Bijvoorbeeld als een supermarkt geen dieren toelaat en daardoor ook een klant met een blindengeleidehond niet binnen kan.)

Discriminatie is in België verboden en strafbaar. De Belgische antidiscriminatiewetgeving bestaat uit drie wetten: de algemene Antidiscriminatiewet, de Genderwet en de Antiracismewet. Deze drie wetten bepalen samen de 19 beschermde discriminatiecriteria, de 19 kenmerken op basis waarvan een persoon niet mag worden gediscrimineerd. Discriminatie op grond van elk van deze criteria of persoonlijke kenmerken is verboden.

De 19 discriminatiecriteria, zoals ze verdeeld zijn over de drie antidiscriminatiewetten, zijn de volgende:

  • Antidiscriminatiewet: handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal;
  • Genderwet: geslacht;
  • Antiracismewet: nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras, huidskleur en afkomst.

 

GENDERDISCRIMINATIE

Genderdiscriminatie is bijgevolg een welbepaalde vorm van discriminatie, het is namelijk het ongelijk behandelen van een persoon op basis van het beschermde criterium geslacht. Genderdiscriminatie omvat elke situatie waarbij iemand ongunstiger wordt behandeld omwille van haar of zijn geslacht of gender. Zowel een benadeling omwille van zwangerschap of moederschap, als een ongunstige behandeling omwille van een geslachtsverandering of van iemands genderidentiteit en -expressie, worden hiermee gelijkgesteld. De ongunstige behandeling kan diverse vormen aannemen. Zoals reeds gezegd kan de discriminatie direct of indirect zijn, opzettelijk of onopzettelijk. Het resultaat is echter altijd hetzelfde, namelijk dat een persoon omwille van haar of zijn geslacht of gender ongelijk wordt benaderd of behandeld.

 

Standpunt V&M

Genderdiscriminatie is altijd en binnen elke context onaanvaardbaar. Vrouw & Maatschappij – CD&V politica wil dat vrouwen overal en altijd een volwaardig en gelijkwaardig lid zijn van onze samenleving. Daarom wil V&M dat er wordt werk gemaakt van:

  • Een sensibiliseringscampagne over de bestaande beschermende en anti-discriminatiewetgeving;
  • Het beter beschermen van zwangere vrouwen tegen zwangerschapsdiscriminatie (Voor meer informatie, zie ons standpunt over Zwangerschapsdiscriminatie);
  • Het erkennen van vader- en meemoederschap als een vorm van genderdiscriminatie naar analogie met de bescherming van moederschap;
  • Het aanpakken van de discriminatie van vrouwen die borstvoeding willen geven aan hun kindje.