Davo

DAVO (de Dienst voor Alimentatievordering) werd in 2003 opgericht als onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën. De dienst moest tegemoet te komen aan het feit dat na een echtscheiding veel moeders geen alimentatie  voor hun kinderen (of slechts een deel van het vastgelegde bedrag) ontvangen. Wanneer een koppel na een scheiding niet kiest voor co-ouderschap, zijn het overwegend de moeders die grootste zorg en kosten voor de kinderen op zich nemen. Het vastgelegde bedrag aan alimentatie vormt dan ook vaak een onontbeerlijke aanvulling op hun inkomen.

Nochtans ontvangt 19% van degenen die recht hebben op alimentatie voor de kinderen deze alimentatie niet altijd en 14% krijgt een lager bedrag. DAVO werd opgericht om dat maandelijks onderhoudsgeld (en de achterstallen) bij de onderhoudsplichtige (diegene die het onderhoudsgeld moet betalen) op te eisen.  De dienst betaalt ook onder bepaalde voorwaarden voorschotten uit op het maandelijks onderhoudsgeld. De werking van de dienst kan echter nog worden verbeterd.

BELEIDSVOORSTELLEN

De werking van DAVO kan echter nog worden verbeterd. Daarom pleit V&M onder andere voor:

- De werking van de Dienst voor Alimentatie vorderingen (DAVO) te evalueren op het vlak van toereikendheid (in het licht van het armoederisico), toegankelijkheid en het efficiënt verloop van de toekenningen.


- Het heropstarten van de DAVO Evaluatiecommissie zodat deze evaluatie op een structurele manier kan plaatsvinden.

- De inkomensgrens van 1800 euro netto (vermeerderd met 66 euro per kind) om in aanmerking te komen voor het ontvangen van voorschotten op de verschuldigde alimentatie, om te zetten naar een gradueel plafond.

-
De toegang tot DAVO zo laagdrempelig mogelijk te maken door de sociale dienstverlening van de lokale besturen met vragen geconfronteerde onderhoudsgerechtigden te ondersteunen. Dit kadert binnen een breed sociaal onthaal op lokaal niveau.

- Een
automatische invordering. Hierdoor zou de uitkeringsgerechtigde niet zelf meer een aanvraag bij DAVO moeten indienen, maar zou DAVO automatisch stappen ondernemen tegen de onderhoudsplichtige.